Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 25 stycznia 2020 r.

Pod koniec 2019 roku upłynęła 3 letnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia. Na dzień 25 stycznia 2020 r zwołano Walne Zebranie Członków podczas którego dotychczasowy Prezes Henryk Słomka – Narożański przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatnie 3 lata. Członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory. W wyniku wyborów ponownie prezesem Zarządu został Henryk Słomka-Narożański, zastępcami p. Monika Chłopecka i p. Mieczysław Śliski,  sekretarzem p. Danuta Mirosławska  a  skarbnikiem p. Zenon Szostak. W dyskusji nakreślono plan działania na kolejną kadencję.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2016 – 20219